pdpa

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ พ.ร.บ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้

บทความ www.seolnwza.comในยุคดิจิทัลเช่นนี้ เป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วย “ข้อมูล” หากใครมีข้อมูลมากจะถือว่าได้เปรียบทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้ ข้อมูลส่วนบุคคล มาใช้ ผู้บริโภคยุคใหม่ จึงควรรู้เท่าทัน ในเรื่องของ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ภาคธุรกิจนำไปใช้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่ย่อมาจาก Personal Data Protection Act คือ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ วันเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ทำให้ระบุ ความเป็นตัวตนของบุคคลได้

 

จุดประสงค์ของพ.ร.บ.

เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพแลเพื่อให้มีมาตรเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

 

การขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามมาตรา 19 ของพ.ร.บ. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของส่วนบุคคลก่อน ต้องทำโดยชัดแจ้ง คือต้องเป็นหนังสือ หรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอม ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ห้ามขอเก็บข้อมูล

ตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. ห้ามไม่ให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญกรรม ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่นซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

- สิทธิ ได้รับการแจ้งให้ทราบ

- สิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน

- สิทธิ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนในรูปแบบ ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป

- สิทธิ ในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิคั ดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้

- สิทธิ ขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

- สิทธิ ขอให้ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิ ในการขอให้แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล

 

อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ผู้บริโภคจึงควรศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ไว้ เพื่อไม่ให้องค์กรใดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกขอบเขตการยินยอมของตนและจากข้อกฎหมาย และเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หากองค์กรนำไปใช้นอกวัตถุประสงค์อื่นหรือในทางที่ผิดได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ใจความสำคัญ ที่จะช่วยให้ ธุรกิจออนไลน์ของคุณประสบความสำเร็จ

Search Engines มันคืออะไรเเละมันทำงานยังไงกันนะ

Created : 26-04-2021

บทความที่น่าสนใจ

แอปพลิเคชั่นของgoogleที่ว่ากันว่าดีที่สุด

เทคนิค การทำ CI ( Corporate Identity ) ของ แบรนด์ ให้น่าจดจำ


line line