seo
บริการวางแผนธุรกิจ แฟรนไชส์
วางแผน ธุรกิจ แฟรนไชส์ ( Franchise )seo

บริการรับทำ การตลาด ออนไลน์ ปรึกษา วางแผน ธุรกิจ แฟรนไชส์ Franchise

SEOlnwza เรามีบริการให้คำปรึกษา วางแผน ธุรกิจ แฟรนไชส์ ( Franchise ) เพื่อให้ ธุรกิจ ของคุณติดตลาด และมียอดขายมากขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้อง วางแผน ก่อนเริ่มทำ ธุรกิจเราเป็นที่ปรึกษา ธุรกิจ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ให้คุณได้เข้าใจ และเพิ่มโอกาสในการทำ ธุรกิจ ของคุณ ให้เติบโตได้ อย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานจะ สร้างให้คุณเป็นเจ้าของ ธุรกิจ ระบบ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ให้คุณบริหารได้ทันที คุณจะมีตัวแทน แฟรนไชส์ ( Franchise ) ออนไลน์ทั่วประเทศคอยขายสินค้าให้คุณ เพิ่มรายรับ 3 อย่างค่าสมัครตัวแทนค่าราย ปียอดขายจากลูกข่ายร้าน แฟรนไชส์ ( Franchise ) และในโลกออนไลน์มีแหล่งการสร้าง ธุรกิจ ที่รอให้ คุณมาพิชิตมันไปอย่างไม่มีขีดจำกัด หลาย ธุรกิจ ที่กำลังสับสน ไปต่อไม่ถูก ให้เรา SEOlnwza ช่วยเป็นคู่มือ ให้คุณก้าวไปอย่างมั่นคง ในระยะยาว
seo

แฟรนไชส์ ( Franchise ) คืออะไร ?

แฟรนไชส์ ( Franchise ) คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์ กรธุรกิจหนึ่ง ๆ ได้พัฒนาวิธีการ และรูปแบบ จนได้รับการ พิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่าประสบความสำเร็จในการประกอบ การ และการจัดการ ธุรกิจ ในระดับหนึ่ง และถ่ายทอดสิทธิ์ใน การประกอบ ธุรกิจ ตามวิธีการ และรูปแบบดังกล่าวพร้อมกับ ตัวสินค้า หรือบริการ ให้กับบุคคลอื่นภายใต้ตราหรือเครื่อง หมายการค้า / บริการอันหนึ่งอันใดโดยกระบวนการนี้เกี่ยว ข้องกับการทำนิติกรรมระหว่างบุคคล 2 กลุ่มในข้างต้น ในบาง กรณีอาจรวมถึงบุคคลอื่น
seo

แฟรนไชส์ซอ คืออะไร ?

แฟรนไชส์ซอ คือ บุคคลผู้เป็นเจ้าของตรา หรือเครื่อง หมายการค้า / บริการ ซึ่งได้คิดค้น และพัฒนาวิธีการ อันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการ ประกอบการ และการจัดการ ธุรกิจ ที่สามารถทำเลียน และดำเนินการโดยบุคคลอื่นได้
seo

แฟรนไชส์ซี คืออะไร ?

แฟรนไชส์ซี คือ บุคคลซึ่งได้รับสิทธิ์ในการจำหน่าย และการดำเนิน ธุรกิจ ภายใต้รูปแบบ และตรา หรือ เครื่องหมายการค้า / บริการ อันมีแฟรนไชส์ซอเป็น เจ้าของ โดยแฟรนไชส์ซีที่ร่วมกิจการไม่ได้อยู่ในฐานะ ของพนักงานหรือลูกจ้าง ตรงกันข้ามแฟรนไชส์ซีจะ เป็นเจ้าของกิจการที่ทำหน้าที่บริหารงานสาขาตาม รูปแบบที่แฟรนไชส์ซอกำหนด สและถ่ายทอดให้ซึ่งผู้ เป็นแฟรนส์ไซซี่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า พนักงานโดยปกติเพราะผลสำเร็จหมายถึง เวลา จำนวนเงินที่ลงทุนไปseo

รูปแบบของการทำ แฟรนไชส์

( Product/Service or Brand Franchising )

เป็นการให้สิทธิ์ในการให้บริการ หรือทำการผลิตสินค้าที่มีสูตร หรือส่วนประกอบเฉพาะ และ/หรือให้สิทธิ์ในการจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า /บริการของแฟรนไชส์ซอBusiness Format Franchising เป็นการ ให้สิทธิ์ในการให้บริการ หรือทำการผลิตสินค้าที่มีสูตร หรือส่วนประกอบเฉพาะ และ/หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้รูปแบบ และเครื่องหมายทางการค้า/บริการของแฟรนไชส์ซอ โดยมีการถ่ายทอดในระบบ และวิธีการดำเนิน ธุรกิจแบบร้านมาตรฐานซึ่งจะมีคู่มือประกอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานให้ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ซึ่งปฏิบัติตามConversion Franchising เป็นระบบ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ที่ออกแบบเพื่อใช้กับผู้ประกอบการ อิสระที่มีอยู่เดิมให้เข้าสู่ระบบ/รูปแบบ และเครื่องหมายทางการค้าเดียวกันหรือร่วมกัน ซึ่งจะให้ประโยชน์ร่วมกันใน ด้านการโฆษณาที่ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการรับทำบัญชี เป็นต้น
ประเภทของการให้สิทธิ์ แฟรนไชส์ ( Franchise )

ประเภทของการให้สิทธิ์ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ซึ่งอาจจะแบ่งรูปแบบได้ 3 แบบ ดังนี้

ประเภทการให้สิทธิ์ทั้ง 3 แบบนี้มีทั้งข้อดี และข้อเสียอยู่ในตัวเองขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และลักษณะ ธุรกิจ ของแฟรนไชส์ซอเป็นเกณฑ์ แต่แฟรนไชส์ซอหลายท่านก็มีการใช้รูป แบบทั้ง 3 ผสมผสานกันในกลยุทธ์ของ แฟรนไชส์ ( Franchise ) ตามแต่เงื่อนไขของ ธุรกิจ และการตลาด รวมถึงการแข่งขัน จากนี้มาดูกันว่าการให้สิทธิ์ในแต่ละประเภท เป็นอย่างไร
seo

แฟรนไชส์แบบตัวแทน

( Master Franchise )

เป็นรูปแบบการให้สิทธิ์แก่บุคคลใด หรือนิติบุคคลหนึ่ง เป็นรายแรกในอาณาเขตภูมิภาคหรือระดับประเทศตาม ที่กำนหด เพื่อให้บุคคล หรือนิติบุคคลดังกล่าวดำเนิน การขยายสาขา และทำการขยายการให้สิทธิ์หน่วยย่อย ทั้งแบบ Individual Franchise หรือแบบ Sub-Area Licenseแก่บุคคลอื่นในพื้นที่ต่อไป

seo

แฟรนไชส์แบบพัฒนาพื้นที่

( Sub-Area License or Development Franchise )

เป็นรูปแบบการให้สิทธิ์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือนิติบุคคลในการทำตลาด
แฟรนไชส์ ( Franchise ) ในอาณาเขตที่กำหนด โดยที่แฟรนไชส์ซีจะสามารถดำเนิน ธุรกิจ ที่ได้รับมาภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน โดยปกติ จะไม่สามารถขายสิทธิ์ที่ได้รับมาต่อให้กับบุคคลอื่นได้

seo

แฟรนไชส์แบบบุคคล

( Individual Franchise or Sub-Franchise )

เป็นรูปแบบการให้สิทธิ์ แฟรนไชส์ ( Franchise ) แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือนิติบุคคลองค์กรหนึ่งองค์กรใดให้ดำเนิน ธุรกิจ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า/บริการจากแฟรนไชส์ซอเพียงแค่เฉพาะตัวเฉพาะพื้นที่ตามข้อตกลงไม่ สามารถถ่ายทอดสิทธิ์ที่ได้รับมาให้กับบุคคลอื่นได้ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือSingle unit Franchise : แฟรนไชส์ซีจะไร้รับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการเฉพาะตัวได้เพียง หนึ่งแห่งMuli unit Francgise แฟรนไชส์ซีจะได้รับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการ เฉพาะตัวได้หลายแห่งภายในพื้นที่กำหนด
seo

ขั้นตอนในการวางแผนธุรกิจ แฟรนไชส์( Franchise )ให้ปัง

 1. การร่างแบบแผน ธุรกิจ ก่อนทำ แฟรนไชส์ ( Franchise )
 2. ค้นหารวบรวมข้อมูล ธุรกิจ
 3. การวิเคราะห์ ธุรกิจ แฟรนไชส์ ( Franchise )
 4. การกำหนดโครงสร้างระบบ แฟรนไชส์ ( Franchise )
 5. การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ แฟรนไชส์ ( Franchise )
 6. การวางแผนเพื่อต่อยอด ธุรกิจ แฟรนไชส์ ( Franchise )
 7. เก็บข้อมูลพัฒนา และปรับปรุงระบบ แฟรนไชส์ ( Franchise )
 8. กำหนดแผนการตลาด แฟรนไชส์ ( Franchiseseo

Franchise Consult

ขั้นตอนในการทำธุรกิจ แฟรนไชส์ ให้ปัง

 1. การร่างแบบแผนธุรกิจ ก่อนทำแฟรนไชส์
 2. ค้นหารวบรวมข้อมูลธุรกิจ
 3. การวิเคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์
 4. การกำหนดโครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 5. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
 6. การวางแผนเพื่อต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์
 7. เก็บข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงระบบแฟรนไชส์
 8. กำหนดแผนการตลาดแฟรนไชส์เราเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ Franchise ให้คุณได้เข้าใจและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของคุณ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานจะ สร้างให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจระบบแฟรนไชส์ให้คุณบริหารได้ทันที คุณจะมีตัวแทนแฟรนไชส์ ออนไลน์ทั่วประเทศคอยขายสินค้าให้คุณ เพิ่มรายรับ 3 อย่าง ค่าสมัครตัวแทน, ค่ารายปี, ยอดขายจากลูกข่ายร้าน แฟรนไชส์ .และในโลกออนไลน์มีแหล่งการสร้างธุรกิจที่รอให้ คุณมาพิชิตมันไป อย่างไม่มีขีดจำกัด หลายธุรกิจที่ กำลังสับสน ไปต่อไม่ถูก ให้เรา SEOlnwza ช่วยเป็นคู่มือให้คุณก้าวไปอย่างมั่นคง ในระยะยาว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับเราได้โดยตรงด้วยช่องทางด้านล่างนี้
phone line chat_facebook