Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Marketing StrategyMarketing Strategy คืออะไร?

 

     Marketing Strategy หรือ กลยุทธ์การตลาดคือ การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่กำไรหรือเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งถือเป็นเทคนิคในการทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้ามาเป็นลูกค้าเพื่อซื้อสินค้า/บริการ และทำให้เกิดความประทับใจในสินค้านั้นๆ จนกลายเป็นลูกค้าประจำ

 

 

     Marketing Strategy คือ การวางแผนเพื่อช่วยสร้างความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นกลยุทธ์เครื่องมือในการใช้แข่งขันทางการตลาด และยังเป็นการใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นวิธีพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ จากการตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดอย่างชัดเจน ฯลฯ โดยจัดสรรทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผลผลิต  

   

 

กลยุทธ์การทำ Marketing Strategy 8P

 

1. Product  

     เป็น Marketing Strategy ทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจโดยผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องพิจารณาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตั้งเป้าหมายคุณสมบัติสินค้า และการเลือกใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือแม้แต่นำสินค้าไปเปรียบจุดเด่นและจุดด้อยกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

 

 

2. Price

     เป็น Marketing Strategy ที่กำหนดราคาสินค้า นอกจากผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต้นทุนการผลิตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพการแข่งขันของสินค้าชนิดนั้นๆ หากเป็นสินค้าที่มีคู่แข่งทางการตลาดมาก ผู้ประกอบการสามารถกำหนดราคาสินค้าให้น้อยกว่าเพื่อชิงฐานลูกค้า หรืออาจกำหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งเพื่อจัดวางตำแหน่งสินค้าให้อยู่เหนือกว่าตลาดคู่แข่งได้

 

 

3. Place

     เป็นอีกหนึ่ง Marketing Strategy ของช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผู้ประกอบการควรพิจารณาวางแผนให้ดี เพราะช่องทางกระจายสินค้าที่เลือกจะสามารถส่งผลต่อกำไรโดยรวมจากที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยมีสองช่องทางการจัดจำหน่ายคือ การขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่สามารถสร้างยอดการขายได้สูงกว่า ส่วนการขายสู่ผู้บริโภคโดยตรงจะสามารถสร้างผลกำไรได้สูง  

 

 

4. Promotion

     การจัดโปรโมชั่นเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการได้ ซึ่งการทำ Marketing Strategy จะต้องมีความสอดคล้อง และสามารถส่งเสริมกลยุทธ์อื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลดราคาสินค้า แจกสินค้า การแถมสินค้า หากโปรโมชั่นที่ผู้ประกอบการเลือกใช้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลูกค้า ก็จะส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขายมากขึ้น

 

 

5. Packaging

     เจ้าของกิจการจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการวางแผน Marketing Strategy แม้แต่บรรจุภัณฑ์ ก็ต้องสร้างความสวยงามโดดเด่น เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า โดยจะต้องสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/บริการ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าตลาดคู่แข่ง ที่จะนำมาสู่การสร้างยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น

 

 

6. Public Relation

      การใช้ข่าวสารในการจูงใจผู้บริโภค ถือเป็น Marketing Strategy ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละยุค โดยมีสื่อโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลในสังคมมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าได้

 

 

7. Personal

     พนักงานขายมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งหากผู้ประกอบการมีพนักงานขายที่มากประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในการจูงใจผู้บริโภค ก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อีกทาง ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถของบุคคล

 

8. Power

     เป็น Marketing Strategy ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจที่ใช้สำหรับการต่อรอง ควบคุม แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งทางการตลาด โดยอำนาจต่อรองที่ผู้ประกอบการมีจะสามารถสร้างข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจได้

 

 

สรุปการทำ Marketing Strategy

     Marketing Strategy คือ เป็นอีกหนึ่งแบบแผนสำคัญสำหรับการดำเนินงาน ที่ไม่ใช่เป็นแค่การจัดวางแผนการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จเพียงเท่านั้น หากแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขันกันในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตลาดคู่แข่ง เพื่อสร้างความสำเร็จที่จะส่งผลให้บรรลุวัตเป้าหมายทางการตลาดที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย การจัดสรรทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุด

Created BY : SEOlnwza

line line