Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Marketing planMarketing plan คืออะไร?

 

     เพราะการตลาดมีความซับซ้อนทำให้ต้องมี Marketing Planไว้เป็นแนวทางที่จะช่วยกำหนดทิศทางด้านกลยุทธ์และช่องทางการตลาดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยสามารถวางรูปแบบ และกรอบแนวความคิดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อทำให้บุคคลสามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและมุ่งไปทิศทางเดียวกัน

 

 

     การทำ Marketing Plan เป็นการกำหนดกลยุทธ์และวิธีดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อทำให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้เพื่อเป็นการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในดำเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ

 

 

     Marketing Plan เป็นการวางแผนการตลาด โดยมีการสรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมด ที่มีการอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการบริหารทรัพยากรให้เกิดหมุนเวียนที่มีประโยชน์สูงสุด   

 

 

วิธีทำ Marketing Plan ด้วยสื่อ Social Media  

     การทำการตลาดบนสื่อ Social Media คือการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางของสื่อโซเชียล มีเดีย ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์การทำตลาดเพื่อให้เข้าถึงและเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด หากมีการทำ Marketing Plan ด้วย Social Media จะทำให้ธุรกิจเติบโตและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

 

 

ทำความเข้าใจลูกค้า  

     สิ่งที่คุณไม่ควรลืมคือ ทำความเข้าใจว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณเพราะอะไร เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตัวเอง หรือเพราะเหตุผลอื่นๆ ซึ่งหากคุณทราบว่าลูกค้าของคุณตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะอะไร ข้อมูลเหล่านี้จะสร้างผลดีให้กับการสร้าง Marketing Plan ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้แน่นอน

 

 

กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อโซเชียล

     การกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อโซเชียล จำเป็นจะต้องทำให้สอดคล้องกับ Marketing Plan เพื่อทำให้การใช้ KPI หรือตัวชี้วัดประสิทธิของภาพงานดำเนินการง่ายขึ้น ส่วนการวัด KPI สามารถทำได้ด้วยการนำวัตถุประสงค์ และ Marketing Plan มาเป็นตัวชี้วัดผล เมื่อมีการใช้งานจริงกับสื่อโซเชียลที่เลือกว่าจะมีผลตอบรับอย่างไรบ้าง

 

 

กำหนดเป้าหมาย

     การกำหนดเป้าหมายจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยจะต้องสร้าง Marketing Plan ที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการจะแสดง ซึ่งการวางเป้าหมายจะช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงรายได้จากกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาให้ดีขึ้น

 

 

เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

     การเลือกแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำ Marketing Plan เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โดยทำการสำรวจหากลุ่มเป้าหมายจากการดูข้อมูลประชากรบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ ที่อยู่อาศัย อาชีพ ฯลฯ ก่อนการตัดสินใจว่าคุณจะทำการตลาดบนแพลตฟอร์มนั้นหรือไม่ จะได้ไม่เสียเวลาในการทำการตลาดที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

หาหัวข้อคอนเทนต์ให้ตรงกับลูกค้าต้องการ

     ดูว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร ต้องการอะไร อาจสำรวจด้วยการสร้างโพสต์สอบถามความต้องการของลูกค้าบน เฟสบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ ว่าลูกค้าต้องการเนื้อหาแบบไหน และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกระจายคอนเทนต์ด้วยการโพสต์งานหลายๆ ช่องทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสขยายกลุ่มลูกค้าและสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับคอนเทนต์และธุรกิจมากขึ้น

 

เลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการนำมาสร้างคอนเทนต์ เพื่อนำมาเขียนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ลูกค้าได้อ่าน ง่ายต่อการตรวจสอบผลว่าคอนเทนต์ประเภทนี้ได้รับความสนใจจากผู้อ่านมาก-น้อยแค่ไหน รวมทั้งจัดทำคอนเทนต์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ โดยเขียนด้วยคำที่เป็นตัวของคุณเอง หรือใช้คำที่เป็นทางการเพื่อเล่าเรื่องราวตามความเหมาะสม และลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางไว้

 

 

สรุปการทำ Marketing Plan

     การทำ Marketing Plan เป็นการกำหนดกลยุทธ์และวิธีดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการสร้าง Marketing Plan ด้วยสื่อ Social Media จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม และความไว้วางใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โดยจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้น

Created BY : SEOlnwza

line line