Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Marketing MixMarketing Mix คืออะไร?

 

     เพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้การแข่งขันธุรกิจต้องพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันตามกระแสตลอดเวลา จึงเกิดแนวคิดในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix คือ การนำหลักการตลาดหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน เพราะหลักในการทำการตลาดอาจไม่สามารถทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ หากต้องการความสำเร็จควรจะมีการนำมาใช้ร่วมกันในหลายๆ ด้าน

 

 

     Marketing Mix  คือ ส่วนผสมทางการตลาด หรือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับใช้วิเคราะห์ประกอบการจัดการ,การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดที่ง่ายและได้รับความนิยมสูง ด้วยการวางแผนการตลาดโดยใช้หลัก 4 ส่วนมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความลงตัวมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ โดยธุรกิจจะต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม

 

 

     Marketing Mix หรือส่วนผสมทางการตลาดพื้นฐานประกอบไปด้วยปัจจัย 4Ps คือ Product , Price, Placement และ Promotion

 

 

ส่วนประกอบของการทำ 4Ps Marketing Mix  

 

1. Product  

     Product เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Marketing Mix เป็นสินค้าหรือสิ่งที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่จะขาย หรือต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเป็นการระบุ คุณสมบัติ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้า อาจรวมไปถึงการกำหนดแบรนด์ของธุรกิจ โดยต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง     ๆ

 

     ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ,จุดเด่นของ สินค้า/บริการ หากมีความแตกต่างจะทำให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตาในรูปลักษณ์ และยังสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทำให้เกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงคุณภาพการออกแบบที่สามารถเป็นตัวชี้ภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ 

  

 

2. Price  

     Price หรือการกำหนดราคาอีกหนึ่งการใช้ทำ Marketing Mix เพื่อแลกกับการได้สินค้าและบริการ ที่นอกจากจะระบุราคาขายสินค้าและบริการแล้ว จะต้องตั้งราคาสินให้มีความเหมาะสม, คำนวณเรื่องราคาต้นทุนกับกำไรว่า มีความคุ้มค่าหรือไม่? หรือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้สินค้าเกิดคุณค่ากับลูกค้าลูกค้าสูงสุด โดยการตั้งราคาจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย

 

 

3. Placement  

     Place หรือ ช่องทางการจำหน่าย จากการทำ Marketing Mix ซึ่งเป็นช่องทางทั้งหมดที่สามารถนำสินค้าหรือบริการส่งไปถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด และมีต้นทุนน้อยที่สุด  อาจรวมถึงการขนส่ง (Logistic) โดยดูเกณฑ์พิจารณาจากความยาก-ง่าย ของการเข้าถึงสินค้า/บริการของผู้บริโภค อีกทั้งความสอดคล้องของสินค้า/บริการกับช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยการทำ Marketing Mix จะต้องเป็นช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงสินค้า/บริการ การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งควรมีความสะดวก ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำให้เกิดผลกำไรจากการกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

 

 

4. Promotion  

     Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด ที่จะต้องสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ โดยกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงสินค้าและบริการ, บริการหลังการขาย การรับประกัน, ส่วนลด แลก แจก แถม, การโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การส่งเสริมการตลาด ควรวางแผนและกำหนดงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สรุปการทำ Marketing Mix

     การทำ Marketing Mix (4Ps) หรือส่วนผสมทางการตลาด เป็นพื้นฐานของการตลาดที่ทุกธุรกิจต้องพบเจอเป็นประจำในการวางแผนการตลาด ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมขึ้นไปเรื่อยๆ โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากแผนการตลาดเดิมๆ โดยนำส่วนผสมทางการตลาด จากข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้นักการตลาดใช้ประกอบหรือแก้ไข-ปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Created BY : SEOlnwza

line line