Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - Email ListEmail List คืออะไร ?

     หากต้องการส่งอีเมล์ครั้งละมาก ๆ อาจจะต้องหาวิธีส่งที่เสียเวลาน้อยที่สุดและลดปัญหาเกี่ยวกับการเป็นสแปม ซึ่งนอกจากการให้บริการพื้นที่เว็บและอีเมล์แล้ว เว็บโฮสติ้งยังมีเครื่องมืออย่าง Email List ที่หลายๆ คน อาจไม่ค่อยได้ใช้ โดยถือเป็นบริการในการจัดการกลุ่มของอีเมล์ ที่มีระบบช่วยทำการกระจายไปให้กับอีเมล์ในกลุ่มแบบอัตโนมัติ

     Email List คือ ชุดกลุ่มรายชื่อที่มีที่อยู่อีเมล์ ทำให้สามารถส่งแคมเปญการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยแบ่งตามการจัดหมวดหมู่ผู้ใช้ เพื่อทำให้รายชื่อลูกค้าสามารถรับการสื่อสารประเภทหนึ่ง ๆ  เมื่อมีบุคคลในกลุ่มส่งอีเมล์ไปที่กลุ่มระบบ Email List โดยจะช่วยทำการกระจายอีเมล์ให้กับทุกคนในกลุ่มแบบอัตโนมัติ เป็นการนำเอาอีเมล์ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มมาลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมจัดการ

 

รูปแบบย่อยของ Email List ที่ควรทำ

1. Behavioral Emails : เป็นอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่ม Transactional emails เป้าหมายของอีเมล์นี้คือการเชิญชวน กระตุ้นและตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายขึ้นมา เช่นการตอบสนองต่อความเห็น การแนะนำ การทำ Consumer Survey และการยกเลิกสมาขิกนั้นเอง การทำอีเมล์แบบนี้ต้องมีวิธีการดีไซน์อีเมล์เพื่อให้เปิดอีเมล์หรือปฏิสัมพันธ์ต่ออีเมล์นั้นด้วยการออกแบบอีเมล์ให้สั้นกระชับ ออกแบบได้เรียบง่าย และมี Objective หรือ Purpose เดียวออกมา

2. Inaugural Emails : เป็นอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่ม Transactional emails เป้าหมายของอีเมล์นี้คือ การทำการแสดงความยินดี และต้อนรับต่อลูกค้าในสิ่งใหม่ ๆ ออกมา หรือการที่ลูกค้าได้รับสิ่งใหม่ ตัวอย่างของอีเมล์นี้ได้แก่ อีเมล์ที่ยินดีในการได้รางวัล ยินดีในการสมัครสมาชิก หรือการลองเป็นสมาชิกต่าง ๆ ขึ้นมา การออกแบบอีเมล์เหล่านี้ จะมีข้อความที่สร้างสรรค์ในการกระตุ้นให้อ่าน และมี Call To Actions หลาย ๆ แบบอยู่ด้านใน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่รับอีเมล์มี  action ต่าง ๆ กันออกไป

3. Promotional Emails : เป็นอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่ม One To Many emails เป้าหมายคือการขายของ หรือการประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มความสนใจที่วางเป้าหมายเอาไว้นั้นเอง ตัวอย่างอีเมล์แบบนี้คือ การประกาศเชิญชวนแข่งขัน ทำกิจกรรม การลดราคา การสมนาคุณ การลดแลกแจกแถม จนถึงการประกาศสินค้าใหม่ออกมา รูปแบบการดีไซน์อีเมล์เหล่านี้ ต้องออกแบบให้มี Visual Stunning นั้นคือการที่ต้องมีภาพใหญ่ ๆ ตัวอักษรใหญ่ ๆ มีสีที่กระตุ้นความต้องการทันที รวมทั้งต้องมี Objective หรือ Purpose เดียวออกมา

4. Punctual Emails : เป็นอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่ม Transactional emails และบางครั้งก็เป็น One To Many emails อีเมล์เหล่านี้มีเป้าหมายเฉพาะตัวเมื่อเกิดเหตุการ์ณสำคัญ และออกแบบมาเพื่อชี้แจงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงนั้นเอง ตัวอย่างของอีเมล์แบบนี้คือ Newsletter, ประกาศการเปลี่ยนแปลงราคาต่าง ๆ, การเตือนความจำในการใช้งานหรือบริการ, การชี้แจงข้อมูลความปลอดภัย จนถึงการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้บริโภคต่าง ๆ ขึ้นมา การออกแบบอีเมล์เหล่านี้มักไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ และส่วนนึงจะมีการระบุระยะเวลาเช่น เงื่อนไขต่าง ๆ ออกมา

5. Notification Emails : เป็นอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่ม Transactional emails เป็นอีเมล์ที่มีวัตุประสงค์ในการชี้แจงต่อลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ออกมา ซึ่งตัวอย่างของอีเมล์เหล่านี้ได้แก่ อีเมล์ประเภท กิจกรรมที่ทำไปของผู้บริโภค ความผิดพลาดในการใช้งาน การเตือนหรือยืนยันในการซื้อของ หรือการแจ้งการรีเซตรหัสผ่านต่าง ๆ ออกมา ทั้งนี้การออกแบบอีเมล์เหล่านี้ต้องทำให้สั้น ง่ายต่อความเข้าใจ และแสดงถึงกิจกรรมหรือรายละเอียดของผู้ใช้เรื่องเดียวเท่านั้น

 

ประโยชน์ Email List 

สะดวก/รวดเร็ว : Email List จะช่วยให้เกิดความสะดวก/รวดเร็วในกลุ่มขององค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ หากมีอีเมล์ที่สร้างขึ้นจำนวนมาก ก็จะทำให้จำเป็นต้องการสร้างกลุ่ม Email List เพื่อเป็นความสะดวกในการจัดส่งจากการเลือกชื่อในการส่งเพียงชื่อเดียว ยิ่งหากมีการแจ้งเตือนหรือมีข่าวให้สมาชิก ๆ ทุกคนในกลุ่มได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

เข้าร่วมในกลุ่มที่สนใจ : การมี Email List จะช่วยทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันเหตุการณ์ได้ทันทีจากการจัดตั้งกลุ่มข่าวสารที่คุณสนใจโดยการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้สามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

กระจายข่าวสารอัตโนมัติ : Email List จะช่วยให้เกิดการกระจายข่าวสารไปยังอีเมล์อื่น ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายชื่อของอีเมล์อยู่ใน List แบบอัตโนมัติ หากสมาชิกในรายชื่อส่งข้อความลงไปที่ Email List ก็จะทำให้อีเมล์ถูกส่งไปให้สมาชิกทุกคนในรายชื่อ ทำให้ได้รับข้อความใหม่ ๆ สด ๆ พร้อมกัน เมื่อมีการส่งข้อความไปสู่กล่องจดหมายของผู้เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร : การมี Email List จะทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถทำการแลกเปลี่ยนระหว่างข้อมูล-ข่าวสารที่น่าสนใจ เพื่อเป็นอีกหนึ่งสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มได้

 

สรุปการทำ Email List

     Email List คือกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมล์กลุ่มหนึ่ง โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกลุ่มคน เป็นการส่งต่ออีเมล์ให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม เมื่อมีบุคคลหนึ่งส่งอีเมล์ก็จะทำให้ระบบทำการส่งข้อความไปยังคนอื่น ๆ ที่อยู่ในรายชื่อของ Email List ทั้งหมดอย่างอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นแบบถูกควบคุมหรือไม่ถูกควบคุมก็ได้

     แต่หาก Email List มีการควบคุม ก็จะมีการตรวจสอบอีเมล์ต่าง ๆ โดยผู้ควบคุมระบบ ที่อาจจะมีการลบข้อความที่ซ้ำกัน หรือมีเนื้อหาที่ไม่ตรงประเด็นหัวข้อของ Email List นั้น ๆ ส่วนที่ไม่มีการควบคุมก็จะเป็นการส่งอีเมล์แบบอิสระและจะถูกส่งไปยังทุก ๆ คนในรายชื่อแบบอัตโนมัติ

Created BY : SEOlnwza

line line