Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - DNSDNS คืออะไร?

 

     Domain Name คือชื่อเว็บที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการใช้งานสะดวกและง่ายต่อการจดจำ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้งานเป็น IP ซึ่งระบบการทำงานเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในทางเทคนิค จะไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนในการสื่อสาร ทำให้ต้องมี DNS ในการทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเนมให้เป็นหมายเลข IP Address ซึ่งถูกนำมาใช้งานสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต

 

 

     Domain Name System หรือ DNS คือระบบที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล Domain Name (URL) ที่ใช้ในการเข้าเว็บผ่านทาง web browser ซึ่งจะแปลงกลับมาเป็น IP ด้วย DNS โดยระบบจะใช้ IP ในการหา routing และ connected เข้าด้วยกัน หากเจ้าของธุรกิจต้องการจดชื่อโดเมน จะต้องเลือกว่าจะให้อยู่ภายใต้โดเมนอะไร ตัวอย่างเช่น

 

  • .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
  • .net คือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
  • .edu คือ สถาบันการศึกษา
  • .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
  • .gov คือ องค์กรของรัฐบาล

 

 

สิ่งที่มีผลต่อเวลาการกระจาย DNS  

 

ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) : การเร่งความเร็วในการเบราว์เว็บจะลดอัตราการเข้าชม โดย ISP จะแคชเรคคอร์ด DNS ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายใน ซึ่งน่าจะเรียกข้อมูลใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ และจะทำให้เวลาการแพร่กระจายช้าลง แต่ ISP บางรายอาจไม่สนใจกับการตั้งค่า TTL แต่จะอัพเดทเฉพาะเรคคอร์ดที่แคชไว้ทุกๆ 2-3 วัน

 

การตั้งค่า TTL : ค่า Time to Live หรือ TTL คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์แคชข้อมูลของเรคคอร์ด DNS ซึ่งสามารถตั้งค่า TTL แต่ละเรคคอร์ด DNS ได้ในโซนไฟล์ชื่อโดเมนของคุณ โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการเก็บข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดนั้นๆ ไว้ในหน่วยความจำหากตั้งค่า TTL เรคคอร์ดให้เป็นหนึ่งชั่วโมง ก่อนจะเรียกข้อมูลที่ถูกอัพเดทจากเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดเมนคุณ

 

ในการตั้งค่า TTL ที่มีเวลาสั้นกว่า จะสามารถเพิ่มความเร็วการแพร่กระจายได้ง่าย และยังเพิ่มจำนวนการค้นหาข้อมูลไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดเมน โดยการโหลดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เวลาของการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ช้าลง

   

จดทะเบียนชื่อโดเมน : หากเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของชื่อโดเมน จะมีการส่งต่อการขอเปลี่ยนแปลงชื่อไปยังการจดทะเบียนอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการประกาศเรคคอร์ด DNS ซึ่งเป็นเจ้าของโดเมน (เนมเซิร์ฟเวอร์) ไปยังรูทโซน ส่งผลให้การจดทะเบียนมีการอัพเดทโซนของตนอย่างรวดเร็ว  

 

 

สรุปการใช้ DNS    

     DNS คือ ระบบที่มีไว้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของชื่อโดเมนเนม โดยทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเนมให้เป็นหมายเลข IP Address เพื่อนำหมายเลขไอพีดังกล่าวไปทำการติดต่อยังเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดย Server จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ อย่าง Hosting, Email, Sever, Server หรือ Web Hosting ซึ่งเป็นระบบการตั้งชื่อโดเมน และเป็นที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมนที่ถูกใช้งานสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Created BY : SEOlnwza

line line