Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - CSSCSS (Cascading Style Sheets) คืออะไร?

 

     CSS (Cascading Style Sheets) คือภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสารประเภท HTML/XHTMLให้มีหน้าตาและสีสัน พื้นหลัง ระยะห่าง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่เจ้าของเว็บต้องการ โดยมีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะที่ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C ถือเป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

 

 

     CSS (Cascading Style Sheets) ยังเป็นเสมือนเอกสารรหัสที่บอก HTML ของเว็บไซต์ว่าควรปรากฏบนหน้าจออย่างไร? ซึ่งเป็นเสมือนเอกสารหนึ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบเว็บ เพราะทำให้สามารถกำหนดสไตล์ของ HTML ได้ตามที่ต้องการ

 

 

     CSS (Cascading Style Sheets) หรือเรียกย่อๆ ว่า "สไตล์ชีต" เป็นเสมือนภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรแบบต่างๆ หรือสีของข้อความหรือสีพื้นหลังรวมทั้งการจัดวางข้อความ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบและสไตล์ของเนื้อหาในเอกสารนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของ HTML โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง  

 

 

     การทำ CSS (Cascading Style Sheets)ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTMLออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล เพียงแต่จะต้องควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บเดียวกัน โดยเป็นการกำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารใดๆ

 

 

ประโยชน์ของ CSS (Cascading Style Sheets)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว : เพราะcode ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง การทำ CSS (Cascading Style Sheets) จึงทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วขึ้น และยังทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐาน,มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดี

 

เข้าใจเนื้อหา HTML ได้ง่ายขึ้น : เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะการทำ CSS (Cascading Style Sheets) จะช่วยให้การแก้ไขเอกสารสามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม ซึ่ง CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงได้ในระดับหนึ่ง และแยกระหว่างเนื้อหากับรูปแบบในการแสดงผลที่ชัดเจนขึ้น

 

แสดงผลที่เหมาะสมกับสื่อ : การกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะกับสื่อชนิดต่างๆ ง่ายขึ้นจากการทำ CSS (Cascading Style Sheets) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอหรือบนมือถือ, บนกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ และบน PDA โดยเป็นเนื้อหาเดียวกัน

 

แสดงผลคำสั่งในชุดเดียวกัน : สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน จากการทำ CSS (Cascading Style Sheets) เพื่อให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าในเว็บได้ ทำให้ช่วยลดเวลาในการปรับปรุง และยังทำให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วขึ้น    

 

 

สรุปการทำ CSS (Cascading Style Sheets)

     CSS (Cascading Style Sheets) เป็นตัวใช้กำหนดรูปแบหน้าตาของไฟล์ HTML ทำให้สามารถใช้กำหนดรูปแบบอักษร สี ฉากหลังและอื่นๆที่แสดงบนหน้าเว็บได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถเขียน CSS ไว้ในไฟล์ HTML เลยหรือแยกเป็นไฟล์ Style Sheet แล้วเรียกใช้ภายหลังก็ได้ โดยจะมีการใช้แบบภายในและภายนอก

Created BY : SEOlnwza

line line